Vertrouwd zaken doen met Bos Totaal Afbouw!
Condities

Artikel 1Geldigheid van deze voorwaarden. 
 1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Bos Totaal Afbouw, gevestigd te Drachten, hierna te noemen Bos Totaal Afbouw. 
 1.2Bijzondere van de voorwaarden van Bos Totaal Afbouw afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
 1.3De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd. 
  
  
 
Artikel 2Aangenomen werk. 
 2.1Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling. 
 2.2Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen. 
 2.3Tenzij anders is overeengekomen is Bos Totaal Afbouw gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen. 
  
  
 
Artikel 3Aanbiedingen. 
 3.1Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 3.2Mondelinge aanbiedingen door Bos Totaal Afbouw of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd. 
  
  
 
Artikel 4Afspraken. 
 4.1Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bos Totaal Afbouw binden de laatste niet, voor zover ze door Bos Totaal Afbouw niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 
  
  
 
Artikel 5Overeenkomst. 
 5.1De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Bos Totaal Afbouw door zijn bevestiging. 
 5.2Elke met Bos Totaal Afbouw aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Bos Totaal Afbouw van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Bos Totaal Afbouw zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Bos Totaal Afbouw zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
 
 5.3Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Bos Totaal Afbouw bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Bos Totaal Afbouw niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
 
  
  
 
Artikel 6Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 
 6.1Bos Totaal Afbouw aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 
 6.2Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bos Totaal Afbouw onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 
 6.3Algemene voorwaarden worden slechts door Bos Totaal Afbouw aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden. 
  
  
 
Artikel 7Intellectuele eigendomsrechten. 
 7.1Op alle door Bos Totaal Afbouw verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bos Totaal Afbouw. 
 7.2De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Bos Totaal Afbouw en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 
 7.3Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Bos Totaal Afbouw om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 
  
  
 
Artikel 8Verplichtingen van Bos Totaal Afbouw. 
 8.1Bos Totaal Afbouw is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. 
 8.2Bos Totaal Afbouw aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend. 
 8.3Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Bos Totaal Afbouw te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Bos Totaal Afbouw gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren. 
  
  
 
Artikel 9Verplichtingen van de opdrachtgever. 
 9.1De opdrachtgever zorgt ervoor dat Bos Totaal Afbouw tijdig kan beschikken; 
 9.1.1Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Bos Totaal Afbouw. 
 9.1.2Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. 
 9.1.3Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen. 
 9.1.4Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie. 
 9.1.5Over juiste tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort. 
 9.1.6Over veiligheidsmensen en benodigde veiligheidmateriaal zoals markeringen en afzettingen bij werkzaamheden langs wegen. 
 9.2De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn. 
 9.3Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. 
 9.4Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Bos Totaal Afbouw voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
  
  
 
Artikel 10Extra onvoorziene kosten. 
 10.1In alle gevallen wordt door Bos Totaal Afbouw onder "grond" of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses. 
 10.2Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Bos Totaal Afbouw, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen. 
  
  
 
Artikel 11Uitbesteding werk aan derden. 
 11.1Opdrachtgever machtigt Bos Totaal Afbouw om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. 
  
  
 
Artikel 12Aanbetaling. 
 12.1Bos Totaal Afbouw is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Bos Totaal Afbouw de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. 
  
  
 
Artikel 13Prijzen. 
 13.1Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. 
 13.2Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend. 
 13.3Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen. 
  
  
 
Artikel 14Materialen. 
 14.1Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 
 14.2Bos Totaal Afbouw stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Bos Totaal Afbouw is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. 
 14.3De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Bos Totaal Afbouw komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd. 
 14.4De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Bos Totaal Afbouw tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Bos Totaal Afbouw toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening. 
 14.5Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Bos Totaal Afbouw doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring. 
  
  
 
Artikel 15Wijziging van de opdracht. 
 15.1Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 
 15.2Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bos Totaal Afbouw ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 
 15.3Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Bos Totaal Afbouw buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 
  
  
 
Artikel 16Meer en minderwerk. 
 16.1Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 
 16.2De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Bos Totaal Afbouw op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen. 
 16.3Door Bos Totaal Afbouw te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
  
  
 
Artikel 17Annuleren. 
 17.1Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bos Totaal Afbouw reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Bos Totaal Afbouw gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Bos Totaal Afbouw als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Bos Totaal Afbouw te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 
 17.2Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bos Totaal Afbouw zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. 
 17.3Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Bos Totaal Afbouw schriftelijk anders is overeengekomen. 
  
  
 
Artikel 18Opleveringstermijnen. 
 18.1De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Bos Totaal Afbouw schriftelijk in gebreke te stellen. 
 18.2De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Bos Totaal Afbouw geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen. 
 18.3De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Bos Totaal Afbouw zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen. 
 18.4Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 
  
  
 
Artikel 19Oplevering. 
 19.1Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Bos Totaal Afbouw dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Bos Totaal Afbouw schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen. 
 19.2Kleine gebreken zullen door Bos Totaal Afbouw zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Bos Totaal Afbouw slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Bos Totaal Afbouw valt toe te rekenen. 
 19.3Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Bos Totaal Afbouw niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd. 
  
  
 
Artikel 20Reclame. 
 20.1Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bos Totaal Afbouw terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. 
 20.2Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Bos Totaal Afbouw wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
 20.3Bos Totaal Afbouw dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 
 20.4Indien de reclame naar het oordeel van Bos Totaal Afbouw juist is, zal Bos Totaal Afbouw hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. 
  
  
 
Artikel 21Aansprakelijkheid. 
 21.1Bos Totaal Afbouw is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
 21.1.1Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 
 21.1.2Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
 21.1.3Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; 
 21.1.4Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke; 
 21.1.5Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 
 21.2Bos Totaal Afbouw is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Bos Totaal Afbouw of van hen, die door Bos Totaal Afbouw te werk zijn gesteld op de aan Bos Totaal Afbouw opgedragen werk(en). 
 21.3Bos Totaal Afbouw zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 
 21.4Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Bos Totaal Afbouw. 
  
  
 
Artikel 22Overmacht. 
 22.1Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bos Totaal Afbouw of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bos Totaal Afbouw, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bos Totaal Afbouw, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bos Totaal Afbouw overmacht op, die Bos Totaal Afbouw ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 
 22.2Bos Totaal Afbouw is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. 
  
  
 
Artikel 23Eigendomsvoorbehoud. 
 23.1Zolang Bos Totaal Afbouw geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Bos Totaal Afbouw. 
 23.2Bos Totaal Afbouw heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 
 23.3Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
  
  
 
Artikel 24Wanprestatie en ontbinding. 
 24.1Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bos Totaal Afbouw ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 
 24.2Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: 
 24.2.1De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Bos Totaal Afbouw heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
 24.2.2De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 
 24.2.3De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. 
 24.2.4De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten. 
 24.3Bos Totaal Afbouw is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Bos Totaal Afbouw reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Bos Totaal Afbouw op vergoeding van kosten, schade en interesten. 
  
  
 
Artikel 25Betaling. 
 25.1Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 25.2Bos Totaal Afbouw is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 
 25.3Bos Totaal Afbouw is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
 25.4Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 
 25.5Uit het enkele feit dat Bos Totaal Afbouw zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 
  
  
 
Artikel 26Geschillen. 
 26.1Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bos Totaal Afbouw, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 
 26.2De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Bos Totaal Afbouw onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. 

Vertrouwd zaken doen met Bos Totaal Afbouw!
Vertrouwd zaken doen met Bos Totaal Afbouw!